Sportbeleid

Sport in Noordwijk, sterk in beweging 

 

Het maatschappelijke belang van sport is groot en komt op verschillende manieren tot uiting zoals op het gebied van gezondheid, sociaal contact en opvoeding. Het is mede vanwege dit maatschappelijke belang dat de gemeente Noordwijk van mening is dat sportbeoefening voor iedereen mogelijk moet zijn! De gemeente heeft een duidelijke visie op sport en haar beleid samengevat in een ambitieuze missie.

 

Missie

De gemeente Noordwijk wil mogelijk maken en bevorderen dat elke Noordwijker op een, uit oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing, verantwoorde wijze aan enige vorm van sportbeoefening kan deelnemen, vanuit zijn/haar interesse en persoonlijke omstandigheden, in een voor hem/haar bereikbare en geschikte omgeving en tegen een redelijk betaalbare prijs. Daarnaast zet de gemeente Noordwijk haar sportbeleid in als instrument om de gezondheid en het welzijn van haar inwoners te verbeteren en sociale en maatschappelijke participatie te bevorderen.

 

Visie

Sport heeft zijn eigen intrinsieke waarde en vormt voor veel inwoners van Noordwijk een doel op zich. Het vormt een belangrijk onderdeel van hun sociale leven waarbij het verenigingsleven een belangrijke plaats inneemt. Met haar sportbeleid wil de gemeente Noordwijk sport als doel handhaven. Hiertoe zal de gemeente blijven investeren in de voorwaarden om te kunnen sporten, zoals de realisatie en het onderhoud van goede sportaccommodaties en het (financieel) ondersteunen van de sportverenigingen en activiteiten.

 

Tegelijkertijd wenst de gemeente Noordwijk zich met het sportbeleid te richten op de instrumentele waarde van sport. Het instrument sport kan bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke doelen op onder meer de terreinen wijkontwikkeling, lokaal gezondheidsbeleid, onderwijs, ouderenbeleid, jeugdbeleid en het Wmo-beleid. De gemeente Noordwijk wenst de instrumentele waarde van sport verder te optimaliseren middels een integraal sportbeleid dat nadrukkelijk verweven is met betreffende beleidsterreinen om uiteindelijk ook door sport de gezondheid en het welzijn van haar inwoners te verbeteren en de sociale en maatschappelijke participatie te bevorderen.

 

Download de sportnota's 

 

 

Het gehele sportbeleid staat uitgelegd in de sportnota Sport in Noordwijk, Sterk in beweging!

 

De recente actualisatie van dit ingezette sportbeleid staat in Sport in Noordwijk, Sterk in Beweging 2016 (actualisatie sportbeleid)